พ.ร.ก.

ภาษาอังกฤษ


n king´s order
คำอธิบาย: บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจบริหาร ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิ อาจหลีกเลี่ยงได้
ความหมายเหมือนกับ: พระราชกำหนด