พ้อง

ภาษาอังกฤษ


v be identical
คำอธิบาย: ตรงกัน, เหมือนกัน, ซ้ำกัน
ความหมายเหมือนกับ: ตรง , เหมือน , ซ้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: be alike , coincide , be the same
คำตรงข้าม: ต่าง , ตรงข้าม
ตัวอย่างประโยค: ข้อความในกระดาษหน้านี้พ้องกับอีกหน้าหนึ่ง