พ้นไป

ภาษาอังกฤษ


v miss
ความหมายเหมือนกับ: คลาดไป , รอดไป
คำที่เกี่ยวข้อง: escape , avoid
v miss
ความหมายเหมือนกับ: รอดไป , รอดพ้น , ปราศจาก , คลาดแคล้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: escape , avoid
คำตรงข้าม: ประสบ , พบเจอ
v pass by
ความหมายเหมือนกับ: ล่วงเลย , ผ่านไป , เลยไป
คำที่เกี่ยวข้อง: surmount , go over , bridge over , pass , cross
v be without
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มี
คำที่เกี่ยวข้อง: be deprived of , be rid of
v pass by
คำที่เกี่ยวข้อง: move by , turn one´s neck
v elude (dangers)
ความหมายเหมือนกับ: แคล้วคลาด , รอดไป , รอด
คำที่เกี่ยวข้อง: head off , escape , turn danger into safety