พ้นภัย

ภาษาอังกฤษ


v out of danger
ความหมายเหมือนกับ: ปลอดภัย
ตัวอย่างประโยค: คนที่สวดมนต์บางคนจึงสวดมนต์ในเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์โดยนึกว่าจะช่วยตนให้พ้นภัย