พ้นกำหนด

ภาษาอังกฤษ


v expire
คำอธิบาย: หลังจากระยะเวลาที่กำหนด
ความหมายเหมือนกับ: เลยกำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: be overdue , be expired