พ้น

ภาษาอังกฤษ


v pass
คำอธิบาย: นอกเขตออกไป
ความหมายเหมือนกับ: ผ่าน
ตัวอย่างประโยค: พอพ้นทางลาดประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็เข้าสู่ที่ลุ่มซึ่งเป็นนาแทบทั้งสิ้น
v pass
คำอธิบาย: นอกเขตออกไป
ความหมายเหมือนกับ: ผ่านพ้น , หลุดพ้น , ผ่าน
คำที่เกี่ยวข้อง: go beyond , be past , be exempt from , escape , be free from
ตัวอย่างประโยค: ภรตเข้าใจชีวิตดีขึ้นก็เมื่อเขาพ้นจากความทุกข์อันแสนสาหัสในครั้งนั้น

คำที่มี "พ้น" ในคำ


พ้นตัว v succeed in escaping
คำอธิบาย: รอดตัวไปได้
ความหมายเหมือนกับ: รอดตัว
ตัวอย่างประโยค: เขาพ้นตัวจากคดีเรื่องนี้ไปได้อย่างโล่งอก

พ้นผิด v be acquitted
คำอธิบาย: หลุดจากข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิด
ความหมายเหมือนกับ: พ้นความผิด
ตัวอย่างประโยค: เขาพ้นผิดไปได้เพราะมีผู้ใหญ่ในวงการคอยช่วยเหลือ

พ้นขีดอันตราย v be on / off the danger list
ตัวอย่างประโยค: ร่างกายเขาอ่อนเพลียเต็มทีแล้ว แพทย์ก็ไม่กล้ารับรองว่าจะพ้นขีดอันตรายหรือไม่

พ้นสมัย v be out-of-date
คำอธิบาย: เลยจากเวลานั้นหรือยุคนั้น
ความหมายเหมือนกับ: เลยสมัย , หมดสมัย , หมดยุค
ตัวอย่างประโยค: ี้ค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของผู้หญิงมันพ้นสมัยไปแล้ว เอามาใช้ตอนนี้ไม่ได้หรอก

พ้นอันตราย v be out of danger
คำอธิบาย: หลุดได้จากอันตราย, รอดจากอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: รอดอันตราย
ตัวอย่างประโยค: ฉันพ้นอันตรายมาได้ก็เพราะความสามารถของตัวเองล้วนๆ

พ้นทุกข์ v be free from suffering
ความหมายเหมือนกับ: สิ้นทุกข์ , หมดทุกข์
คำตรงข้าม: มีทุกข์
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามหลักที่ถูกต้อง จิตใจจะสบาย พ้นทุกข์ ไม่ต้องยึดติดกับอะไรทั้งสิ้น

พ้นภัย v out of danger
ความหมายเหมือนกับ: ปลอดภัย
ตัวอย่างประโยค: คนที่สวดมนต์บางคนจึงสวดมนต์ในเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์โดยนึกว่าจะช่วยตนให้พ้นภัย

พ้นวิสัย adj beyond one´s power/help
คำอธิบาย: เกินความสามารถ, ที่ไม่อาจเป็นไปได้หรือไม่สามารถจะกระทำได้
ความหมายเหมือนกับ: เป็นไปไม่ได้
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้เป็นเรื่องพ้นวิสัยที่ท่านจะช่วยเหลือคุณได้

พ้นหูพ้นตา v out of one´s sight
คำอธิบาย: ห่างสายตา
ตัวอย่างประโยค: เอารองเท้าคู่นั้นไปทิ้งในถังขยะนอกบ้าน จะได้พ้นหูพ้นตาเสียที

พ้นกำหนด v expire
คำอธิบาย: หลังจากระยะเวลาที่กำหนด
ความหมายเหมือนกับ: เลยกำหนด

พ้นข้อหา v be relieved from being an offender
คำอธิบาย: พ้นจากการกล่าวหา, พ้นจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิด
คำตรงข้าม: ถูกกล่าวหา
ตัวอย่างประโยค: ชาวคณะริ้วอักษรพ้นข้อหาใช้กระดาษหลวงไปพิมพ์หนังสือส่วนตัว

พ้นภาระ v be free from obligation
คำตรงข้าม: มีภาระ , รับภาระ

พ้นความผิด v be acquitted

พ้นไป v miss
ความหมายเหมือนกับ: คลาดไป , รอดไป

พ้นไป v miss
ความหมายเหมือนกับ: รอดไป , รอดพ้น , ปราศจาก , คลาดแคล้ว
คำตรงข้าม: ประสบ , พบเจอ

พ้นไป v pass by
ความหมายเหมือนกับ: ล่วงเลย , ผ่านไป , เลยไป

พ้นหัว v overflow the head
ความหมายเหมือนกับ: มิดหัว , เลยหัว ,

พ้นไป v be without
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มี

พ้นไป v pass by

พ้นไป v elude (dangers)
ความหมายเหมือนกับ: แคล้วคลาด , รอดไป , รอด

พ้นสายตา adv out of sight
ความหมายเหมือนกับ: ลับตา

ล้นพ้น adv immeasurably
คำอธิบาย: มากยิ่งอย่างไม่มีอะไรเปรียบ
ความหมายเหมือนกับ: เปี่ยมล้น , ล้นเหลือ , เหลือคณานับ
ตัวอย่างประโยค: ็ผมรู้สึกปีติเป็นล้นพ้นเมื่อท่านตอบรับเขียนคำนำในหนังสือของผม

ไปให้พ้น v Go away!
คำอธิบาย: เป็นคำแสดงความไม่พอใจ และต้องการไล่ออกไปให้พ้นจากที่นั้น
ความหมายเหมือนกับ: ออกไปให้พ้น

ไปให้พ้น v get away
คำอธิบาย: ไปให้พ้นจากที่ตรงนั้น
ตัวอย่างประโยค: เขาอยากจะลุกขึ้นจากเก้าอี้ตัวนี้และเดินออกไปให้พ้นจากตึกหลังนี้

พ้นทะเล adj oversea
คำอธิบาย: ที่อยู่นอกประเทศออกไป ซึ่งมีทะเลกั้น
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่กุมเศรษฐกิจอยู่ในประเทศเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนโพ้นทะเล

หลุดพ้น v be free from evil
คำอธิบาย: หมดกิเลส
ตัวอย่างประโยค: จะเห็นได้ว่าภิกษุจำนวนหนึ่งมิได้บวช เพราะต้องการที่จะหลุดพ้น แต่เพราะเห็นว่าสามารถหาประโยชน์จากการบวชได้

หลุดพ้น v get free from
คำอธิบาย: ออกจากสิ่งที่ติดอยู่
ความหมายเหมือนกับ: รอดพ้น , พ้น , หลุด
ตัวอย่างประโยค: ในตะวันออกกลางประชาชนกำลังแสวงหาทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน การกดขี่ เพื่อให้สามารถกำหนดชะตากรรมของตนเองได้

ไกลโพ้น adj remote
คำอธิบาย: ไกลเหลือเกิน
ความหมายเหมือนกับ: ไกลมาก
ตัวอย่างประโยค: บรรพบุรุษของเขาได้อพยพจากประเทศจีนผืนแผ่นดินใหญ่อันไกลโพ้นมาตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มสาวแล้ว

พ้น adv beyond
คำอธิบาย: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
ความหมายเหมือนกับ: โน้น
ตัวอย่างประโยค: ฉันมองไปที่ขอบฟ้าแลลิบโพ้นสุดสายตา

ความหลุดพ้น n extrication
ความหมายเหมือนกับ: การหมดกิเลส , การหลุด , การเป็นอิสระ
ตัวอย่างประโยค: ธรรมะทำให้เขาเกิดความหลุดพ้นจากกิเลส

ผ่านพ้น v pass by
ความหมายเหมือนกับ: ล่วงเลย , ผ่านไป , พ้นไป , เลยไป
ตัวอย่างประโยค: ในที่สุดสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี

การหลุดพ้น n release
คำอธิบาย: การหมดสิ้นแล้วซึ่งกิเลส
ตัวอย่างประโยค: การหลุดพ้นจากความยึดมั่นที่ผิดๆ เป็นใจความสำคัญที่สุดของพุทธศาสนา

หนีพ้น v escape

ออกไปให้พ้น v Go away!

ล่วงพ้น v go beyond
ความหมายเหมือนกับ: ล่วงเลย , ผ่านพ้น , เลย , พ้น

รอดพ้น v get free from
ความหมายเหมือนกับ: พ้น , หลุด

รอดพ้น v miss
ความหมายเหมือนกับ: รอดไป , พ้นไป , ปราศจาก , คลาดแคล้ว
คำตรงข้าม: ประสบ , พบเจอ

ความพ้น n release

ความพ้น n liberation
ความหมายเหมือนกับ: ความหลุดพ้น , นิพพาน

ความพ้น n release from human affairs
ความหมายเหมือนกับ: ความหลุดพ้น , พระนิพพาน

ให้พ้นตำแหน่ง v dismiss
ความหมายเหมือนกับ: ให้ออก , ไล่ออก , ขับออก

ทำให้หลุดพ้น v release
ความหมายเหมือนกับ: บรรเทา , ช่วยเหลือ

เคลื่อนพ้น v moveค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top