พ่อเลี้ยง

ภาษาอังกฤษ


n rich man
คำอธิบาย: ชายที่มีฐานะดี
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: wealthy man , man of wealth
ตัวอย่างประโยค: มีพ่อเลี้ยงนายทุนเจ้าของโรงเลื่อยมาขอสัมปทานตัดไม้ทางต้นห้วยขุนสีปัน
n stepfather
คำอธิบาย: สามีของแม่ แต่ไม่ใช่พ่อของตัว
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: พ่อบุญธรรม
คำตรงข้าม: แม่เลี้ยง
ตัวอย่างประโยค: ในครอบครัวบางครอบครัวอาจมีคนที่เราเรียกกันว่าพ่อเลี้ยงหรือแม่ เลี้ยงอาศัยอยู่ด้วยซึ่งมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากอัตราการอย่าร้างและการแต่ง งานใหม่ที่สูง