พูดไม่จริง

ภาษาอังกฤษ


v lie
ความหมายเหมือนกับ: โกหก , พูดเท็จ , โป้ปด , พูดปด , โป้ปดมดเท็จ
ตัวอย่างประโยค: เขาพูดไม่จริงใครๆ ก็รู้ แต่ไม่มีใครโต้แย้งเขาได้