พูดแทรก

ภาษาอังกฤษ


v interrupt
คำอธิบาย: พูดขึ้นมาขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด
ความหมายเหมือนกับ: พูดขัดจังหวะ , พูดคั่น , พูดสอด
คำที่เกี่ยวข้อง: break into
ตัวอย่างประโยค: อย่าพูดสอดหรือพูดแทรก ขณะผู้อื่นกำลังกล่าวแสดงความคิดเห็น