พูดเฉไฉ

ภาษาอังกฤษ


v evade
ความหมายเหมือนกับ: พูดเชือนแช