พูดอ้อม

ภาษาอังกฤษ


v beat around the bush
คำอธิบาย: พูดเรื่องอื่นก่อนที่จะวกมาพูดเรื่องที่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: พูดวกวน , พูดอ้อมค้อม
คำตรงข้าม: พูดกระชับ , พูดตรงไปตรงมา
ตัวอย่างประโยค: เรื่องบางเรื่องเราควรพูดอ้อมบ้างเพื่อรักษาน้ำใจผู้อื่น