พูดฉอดๆ

ภาษาอังกฤษ


adv talkatively
ความหมายเหมือนกับ: ฉอด ๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: ceaselessly , chatter away , prattle , babble , on and on , at great length