พูดกระโชกโฮกฮาก

ภาษาอังกฤษ


v shout
ความหมายเหมือนกับ: กระแทกเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: bawl , holler , yell , bellow , roar