พุทรา

ภาษาอังกฤษ


n monkey apple
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นชนิด Zizyphus mauritiana Lamk. ในวงศ์ Rhamnaceae กิ่งมีหนาม ผลมีทั้งกลมและรี
หน่วยนับ: ต้น, ผล
ความหมายเหมือนกับ: กะทัน , ทัน , หมากทัน , ต้นพุทรา
ตัวอย่างประโยค: หน้าบ้านเขามีต้นพุทราอยู่ 2 ต้น