พุทธางกูร

ภาษาอังกฤษ


n Buddha´s successor
คำอธิบาย: หน่อพระพุทธเจ้า คือผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: พุทธังกูร