พุทธะ

ภาษาอังกฤษ


n enlightened person
คำอธิบาย: ผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว
ตัวอย่างประโยค: คนโบราณมีความเชื่อว่า มนุษย์มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะซ่อนอยู่