พุทธสมัย

ภาษาอังกฤษ


n lifetime
คำอธิบาย: สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่
หน่วยนับ: สมัย
คำที่เกี่ยวข้อง: Buddhist lifetime
ตัวอย่างประโยค: พระเจ้าอโศกเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีพระชนม์ในช่วงพุทธสมัย