พุทธปรัชญา

ภาษาอังกฤษ


n Buddhist philosophy
คำอธิบาย: หลักแห่งความรู้และความจริงในศาสนาพุทธ
ตัวอย่างประโยค: ในพุทธปรัชญาเราไม่พบความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเช่นที่พบในปรัชญาตะวันตก