พุทธปฏิมากร

ภาษาอังกฤษ


n image of Buddha
คำอธิบาย: รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป
ความหมายเหมือนกับ: พุทธปฏิมา , พระพุทธรูป