พุทธปฏิมา

ภาษาอังกฤษ


n image of Buddha
คำอธิบาย: รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: พุทธปฏิมากร , พระพุทธรูป
ตัวอย่างประโยค: วัดวาในสมัยสุโขทัยมีองค์พุทธปฏิมาที่งดงามมากมาย