พุทธกาล

ภาษาอังกฤษ


n Buddha´s lifetime
คำอธิบาย: สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่
หน่วยนับ: สมัย
คำที่เกี่ยวข้อง: Buddha era , Buddha period
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์ได้เอาใจใส่ในเรื่องการบินมานานตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้ว