พื้นพสุธา

ภาษาอังกฤษ


n earth
ความหมายเหมือนกับ: แผ่นดิน , ผืนแผ่นดิน , ปฐพี , พื้นดิน , ธรณี
คำที่เกี่ยวข้อง: soil , ground , land