พื้นบ้าน

ภาษาอังกฤษ


adj local
คำอธิบาย: เฉพาะถิ่น, แห่งท้องถิ่น, ที่มีอยู่ในเมืองนั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ท้องถิ่น , ประจำถิ่น , พื้นเมือง
คำที่เกี่ยวข้อง: folk , homegrown , native , regional
ตัวอย่างประโยค: การชนไก่ถือเป็นกีฬาพื้นบ้าน ถ้าหากไม่คิดว่าเป็นการทรมานสัตว์หรือขัดกับจริยธรรม

คำที่มี "พื้นบ้าน" ในคำ


ประเพณีพื้นบ้าน n folk custom
คำอธิบาย: ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น
ตัวอย่างประโยค: แนวความคิดที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนากลองหลวงของท่านเกิดขึ้นเพราะความรักในศิลปะประเพณีพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน n folk wisdom
คำอธิบาย: ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ
ความหมายเหมือนกับ: ภูมิปัญญาชาวบ้าน , ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวอย่างประโยค: มีบางฝ่ายกล่าวว่าการทำเหล้าของชาวบ้านเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่อีกฝ่ายมีข้อโต้แย้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน

ศิลปะพื้นบ้าน n folk art
หน่วยนับ: ประเภท, ชนิด
ตัวอย่างประโยค: ศิลปะพื้นบ้านเป็นสิ่งที่จรรโลงสังคมอย่างหนึ่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top