พื้นที่เพาะปลูก

ภาษาอังกฤษ


n cultivated area
หน่วยนับ: พื้นที่