พืชไร่

ภาษาอังกฤษ


n farm plants
คำอธิบาย: พืชและต้นไม้ที่ปลูกอยู่บนไหล่เขาหรือในที่ดอนคู่กับนา
หน่วยนับ: ต้น, ชนิด
คำที่เกี่ยวข้อง: farm products , agricultural plants , dry crops
ตัวอย่างประโยค: ในฤดูแล้งส่วนใหญ่จะไม่มีน้ำเพียงพอเพื่อใช้ในการปลูกพืชไร่