พืชสวน

ภาษาอังกฤษ


n garden plants
คำอธิบาย: พืชที่ปลูกไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้
หน่วยนับ: ต้น, ชนิด
ตัวอย่างประโยค: ในระยะหลังมานี้ คุณภาพของผลิตผลพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยวด้อยลงมาก