พืช

ภาษาอังกฤษ


n vegetation
คำอธิบาย: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป, พรรณไม้ที่งอกอยู่ตามที่ต่างๆ
หน่วยนับ: ต้น, ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: พืชพันธุ์
คำที่เกี่ยวข้อง: plant
ตัวอย่างประโยค: เขาวางแผนทำเกษตรหลายๆ อย่างในพื้นที่เดียวกัน เช่น ปลูกพืชผสมผสาน ขุดบ่อเลี้ยงปลา ทำแปลงหญ้า ฯลฯ