พึ่งพาอาศัย

ภาษาอังกฤษ


v depend on
คำอธิบาย: ช่วยซึ่งกันและกัน, เป็นที่พึ่งให้กัน
ความหมายเหมือนกับ: พึ่งพากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: rely on , lean on , count on
ตัวอย่างประโยค: ประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วนั้นต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรจากประเทศอื่นๆ ด้วย