พึ่งพา

ภาษาอังกฤษ


v depend on
คำอธิบาย: อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: พึ่ง , พึ่งพิง , พึ่งพาอาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: rely on
ตัวอย่างประโยค: คนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารมาก ผู้คนมักเข้าไปพึ่งพาขอความช่วยเหลือ