พิเคราะห์

ภาษาอังกฤษ


v consider
คำอธิบาย: ใคร่ครวญหรือพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
ความหมายเหมือนกับ: วิเคราะห์ , พินิจ , พิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: analyze , ponder , deliberate , cogitate , reflect
ตัวอย่างประโยค: เขาพิเคราะห์ดูเอกสารทุกหน้าอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะลงชื่อ