พิมพ์

ภาษาอังกฤษ


v print
คำอธิบาย: ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้นให้ติดบนวัตถุ, ทำให้เป็นตัวหนังสือหรือรูปรอยอย่างใดๆ โดยการกดหรือการใช้พิมพ์หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใดอันอาจให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายสำเนา
คำที่เกี่ยวข้อง: press
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้สำนักพิมพ์สามารถพิมพ์หนังสือเรียน ได้โดยเสรี
n mold
คำอธิบาย: สิ่งที่เป็นแบบ
หน่วยนับ: อัน, ชิ้น, ฝา, พิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: แบบหล่อ , แม่พิมพ์ , บล็อก , เบ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: pattern , frame
ตัวอย่างประโยค: ครูสั่งให้ทำพิมพ์ไว้ก่อนแล้วค่อยผสมปูนปลาสเตอร์
v type
คำอธิบาย: ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้นให้ติดบนวัตถุ เช่น ใช้พิมพ์ดีด หรือคอมพิวเตอร์
คำที่เกี่ยวข้อง: typewrite
ตัวอย่างประโยค: ฉันต้องพิมพ์จดหมายตามที่เจ้านายสั่งให้เสร็จภายในเย็นนี้