พิทักษ์

ภาษาอังกฤษ


v protect
คำอธิบาย: ดูแลคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , คุ้มครอง , ป้องกัน , ปกป้อง , ดูแล , อภิบาล
คำที่เกี่ยวข้อง: watch over , guard
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยพิทักษ์ความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน