พิชาน

ภาษาอังกฤษ


n consciousness
คำอธิบาย: ความรู้สึกตัว, การรับรู้อารมณ์หรือสิ่งเร้า