พิจารณา

ภาษาอังกฤษ


v consider
ความหมายเหมือนกับ: พินิจ , ตรึกตรอง , ใคร่ครวญ , พินิจพิเคราะห์
คำที่เกี่ยวข้อง: inquire , meditate , examine , investigate
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลพิจารณาการตัดงบประมาณด้านการฝึกอบรม และสัมมนาของราชการใหม่อีกครั้งหนึ่ง

คำที่มี "พิจารณา" ในคำ


พิจารณาถึง v consider
ความหมายเหมือนกับ: คิดถึง , นึกถึง

พิจารณากรรมฐาน v sit in meditation

พิจารณาหารือ v consult
ความหมายเหมือนกับ: หารือ , ปรึกษา , ขอความเห็น , ขอคำแนะนำ

พิจารณาหารือ v consult
ความหมายเหมือนกับ: หารือ , ขอความเห็น , ขอคำแนะนำ

พิจารณาตัดสิน v try a case
ความหมายเหมือนกับ: ชำระความ

พิจารณาคดี v try a case
ความหมายเหมือนกับ: ตัดสินคดี

ผู้พิจารณา n one who consider carefully
คำอธิบาย: คนที่คิดในแง่มุมต่างๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อตัดสินใจ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนพิจารณา
ตัวอย่างประโยค: การรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร

คนพิจารณา n one who consider carefully

พินิจพิจารณา v examine
ความหมายเหมือนกับ: พิจารณา , วิเคราะห์

พินิจพิจารณา adv attentively
ความหมายเหมือนกับ: พินิจพิเคราะห์ , พิเคราะห์

พินิจพิจารณา v examine
ความหมายเหมือนกับ: พิจารณา , ตรวจตรา , พิเคราะห์

ความพิจารณา n consideration
ความหมายเหมือนกับ: ความไตร่ตรอง , ความตรึกตรอง

น่าพิจารณา v be considerable
ความหมายเหมือนกับ: น่าไตร่ตรอง

น่าพิจารณา adj considerable
ความหมายเหมือนกับ: น่าไตร่ตรอง

การพิจารณา n meditation
ความหมายเหมือนกับ: การตริตรอง , การตรึกตรอง , การคิดทบทวน , การวิเคราะห์ , การพิเคราะห์

การพิจารณาใหม่ n revision
ความหมายเหมือนกับ: การหวนคิด , การรำลึก

การพิจารณา n analysis
ความหมายเหมือนกับ: การใคร่ครวญ , การวิเคราะห์ , การคิด , การไตร่ตรอง , การใช้เหตุผล

การพิจารณา n analysis
ความหมายเหมือนกับ: การตรวจตรา , การสังเกต , การพินิจพิเคราะห์ , การไตร่ตรอง

การพิจารณา n analysis
ความหมายเหมือนกับ: การพินิจ , การพิเคราะห์ , การไตร่ตรอง

พินิจพิจารณา v analyzeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top