พาหนะ

ภาษาอังกฤษ


n vehicle
คำอธิบาย: เครื่องนำไป, เครื่องขับขี่, สัตว์สำหรับขี่บรรทุกหรือลากเข็น
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: ยานพาหนะ
ตัวอย่างประโยค: พวกลักลอบตัดไม้จะใช้ช้างเป็นพาหนะเข้าไปในป่า