พายัพ

ภาษาอังกฤษ


n northwest
คำอธิบาย: ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: ตะวันตกเฉียงเหนือ
ตัวอย่างประโยค: วัฒนธรรมทางพายัพมีวัฒนธรรมของพม่าปนอยู่มาก