พาณิชยการ

ภาษาอังกฤษ


n commerce
ความหมายเหมือนกับ: การค้าขาย , การพาณิชย์
ตัวอย่างประโยค: หลักสูตรใหม่ต้องมีวิสามัญศึกษา สอนวิชากสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการด้วย