พัสดุภัณฑ์

ภาษาอังกฤษ


n parcel post
คำอธิบาย: หีบห่อสิ่งของต่างๆ สำหรับส่งจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง
หน่วยนับ: ชิ้น, ห่อ, หีบ, กล่อง
ความหมายเหมือนกับ: พัสดุ
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดส่งจะต้องระวังสินค้าพัสดุภัณฑ์เป็นอย่างดี ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นได้