พัสดุ

ภาษาอังกฤษ


n parcel post
คำอธิบาย: หีบห่อสิ่งของต่างๆ สำหรับส่งจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง
หน่วยนับ: ชิ้น, กล่อง, ห่อ, หีบ
ความหมายเหมือนกับ: พัสดุภัณฑ์
คำที่เกี่ยวข้อง: parcel
ตัวอย่างประโยค: วันนี้มีพัสดุส่งมาจากใต้ถึงเธอ กล่องใหญ่มากเลย
n article
คำอธิบาย: สิ่งของเครื่องใช้
หน่วยนับ: ชิ้น, ประเภท
คำที่เกี่ยวข้อง: inventory , things , supplies , goods , objects
ตัวอย่างประโยค: งานพัสดุรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุของสำนักงาน

คำที่มี "พัสดุ" ในคำ


พัสดุไปรษณีย์ n parcel post
คำอธิบาย: หีบห่อบรรจุสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าไปรษณียภัณฑ์อื่นๆ หุ้มห่อแน่นหนามั่นคง เหมาะแก่สภาพของสิ่งของและระยะทางที่จะส่งไป
หน่วยนับ: ชิ้น, กล่อง, ห่อ
ตัวอย่างประโยค: แสตมป์นั้นนอกจากจะใช้ผนึกบนซองจดหมาย และพัสดุไปรษณีย์แล้ว ยังเป็นที่นิยมสะสมกันอย่างแพร่หลาย

พัสดุภัณฑ์ n parcel post
คำอธิบาย: หีบห่อสิ่งของต่างๆ สำหรับส่งจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง
หน่วยนับ: ชิ้น, ห่อ, หีบ, กล่อง
ความหมายเหมือนกับ: พัสดุ
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดส่งจะต้องระวังสินค้าพัสดุภัณฑ์เป็นอย่างดี ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นได้

คลังพัสดุ n materials store

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ n Express Transportation Organization of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: ร.ส.พ.ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top