พับไป

ภาษาอังกฤษ


v cancel
ความหมายเหมือนกับ: เลิกล้ม , ยกเลิก
ตัวอย่างประโยค: กิจการส่งออกของเขาเป็นอันพับไป เพราะเขาป่วยหนักมาก