พันธุ์พืช

ภาษาอังกฤษ


n seed
คำอธิบาย: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: พืชพันธุ์
คำที่เกี่ยวข้อง: grain
ตัวอย่างประโยค: ในแต่ละปีไทยมีการนำเข้าพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก