พันธมิตร

ภาษาอังกฤษ


n alliance
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ส่งเสริม , ผู้ช่วยเหลือ , แนวร่วม
คำที่เกี่ยวข้อง: ally , association , partnership , coalition
คำตรงข้าม: ศัตรู
ตัวอย่างประโยค: แบงก์ขนาดกลางและเล็กโดนกดดันให้ดิ้นรนแสวงหาพันธมิตรจากต่างชาติมาร่วมลงทุน
n alliance
คำอธิบาย: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่จะช่วยเหลือกันตามสนธิสัญญาที่ทำไว้เพื่อร่วมรบหรือเพื่อการป้องกันร่วมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ally , association , partnership , coalition
คำตรงข้าม: ศัตรู
ตัวอย่างประโยค: สหรัฐไม่ค่อยให้ความสำคัญประเทศไทยสักเท่าไร แม้จะเป็นพันธมิตรร่วมรบในสงครามเวียดนาม

คำที่มี "พันธมิตร" ในคำ


สัมพันธมิตร n ally
ความหมายเหมือนกับ: แนวร่วม , พันธมิตร

ฝ่ายพันธมิตร n Allied
ความหมายเหมือนกับ: กลุ่มพันธมิตร , ฝ่ายสัมพันธมิตร
คำตรงข้าม: ฝ่ายอักษะ
ตัวอย่างประโยค: เพราะกองทัพญี่ปุ่นแพ้สงคราม จึงต้องเสียค่าปรับปฏิกรณ์สงครามให้แก่ฝ่ายพันธมิตร

สัมพันธมิตร n ally
คำอธิบาย: ประเทศที่ตกลงร่วมมือและช่วยเหลือกันและกัน
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นสัมพันธมิตรที่ดีต่อกัน

ฝ่ายสัมพันธมิตร n the Allies
คำอธิบาย: กลุ่มประเทศ 26 ประเทศ ที่ร่วมกันต่อสู้กับฝ่ายอักษะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
หน่วยนับ: ฝ่าย
คำตรงข้าม: ฝ่ายอักษะ
ตัวอย่างประโยค: ขบวนการเสรีไทยหันไปให้การสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรร่วมขับไล่กองทหารญี่ปุ่นออกจากประเทศไทย

กลุ่มพันธมิตร n Allied
ความหมายเหมือนกับ: ฝ่ายสัมพันธมิตร
คำตรงข้าม: ฝ่ายอักษะค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top