พันธบัตร

ภาษาอังกฤษ


n bond
คำอธิบาย: เอกสารหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งที่ออกโดยรัฐบาลหรือนิติบุคคล แสดงการเป็นหนี้ระยะยาวที่กู้จากบุคคลทั่วไป
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อถึงวันเกิดของลูกทุก ๆ ปี เขาจะต้องซื้อพันธบัตรให้เป็นของขวัญ