พักอาศัย

ภาษาอังกฤษ


v stay
คำอธิบาย: พักพิงอยู่ที่ตรงนั้น
ความหมายเหมือนกับ: พัก , อาศัย , อยู่อาศัย , อาศัยอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: live , reside
ตัวอย่างประโยค: ภารโรงพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการ