พักพิง

ภาษาอังกฤษ


v stay
คำอธิบาย: อาศัยอยู่ชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: พัก , อยู่ , อาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: live , dwell
ตัวอย่างประโยค: ดินแดนที่ร่มเย็นอุดมสมบูรณ์เป็นดินแดนที่ผู้คนหลายชนิดหลายภาษาพา กันมาพักพิงโดยที่เจ้าของถิ่นเดิมก็มิได้รังเกียจเดียดฉันท์แต่ประการใด