พอร์ต

ภาษาอังกฤษ


n port
หน่วยนับ: ท่า
ความหมายเหมือนกับ: ท่า , ท่าเรือ , ท่าอากาศยาน
ตัวอย่างประโยค: ผู้ว่าการท่าอากาศยานมีแผนจะปรับปรุงพอร์ตให้รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้มากขึ้น