พอประมาณ

ภาษาอังกฤษ


adv moderately
คำอธิบาย: เพียงปานกลาง
ความหมายเหมือนกับ: พอควร , พอสมควร
คำที่เกี่ยวข้อง: fairly , quite , appropriately
ตัวอย่างประโยค: การประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ประสบความสำเร็จพอประมาณทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับคำสั่งในรูปประโยคภาษาอังกฤษได้