พอทำพอกิน

ภาษาอังกฤษ


adv enough
คำอธิบาย: พอกินไปวันหนึ่งๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: just enough for each day
ตัวอย่างประโยค: ชาวไร่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย พอทำพอกิน พอเลี้ยงตัวได้