พอกัน

ภาษาอังกฤษ


adv equally
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน , เสมอกัน , ทัดเทียมกัน , เท่าเทียมกัน
ตัวอย่างประโยค: การนั่งรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือก็ลำบากพอกัน