พอ

ภาษาอังกฤษ


adv enough
ความหมายเหมือนกับ: พอเพียง , เพียงพอ
คำที่เกี่ยวข้อง: sufficiently , adequately
ตัวอย่างประโยค: เม็ดเงินคงคลังยังมีไม่พอที่จะใช้หนี้ระยะสั้น
conj as soon as
คำอธิบาย: เมื่อ, ทันทีที่
ความหมายเหมือนกับ: เมื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: when , just when , just after
ตัวอย่างประโยค: คนฝรั่งพอเจอหน้ากันก็จับมือทักทายกันก่อนพูดจาอย่างอื่น